Řád plemenné knihy plemene Shagya - arab v ČR

1. Základní aspekty Řádu plemenné knihy

Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a jeho změny, vyplývající ze zák. č. 130/2006 Sb. a příslušných předpisů evropského společenství, dále vyhláška MZe ČR č. 448/06 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 154, vyhláška MZe číslo 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence, evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, zákon 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, Šlechtitelský program plemene Shagya - arab, Finanční řád a Stanovy Svazu (sdružení).

2. Účel plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění

 • Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované populace plemene Shagya – arab v souladu s mezinárodními standardy a závazky (odst. 1 ŠP).
 • Pro naplnění tohoto úkolu organizace je nositelem PK sama:
  - stanoví standard plemene a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění arozsahu a metod zjišťování a testování tělesných znaků (exteriéru) a vlastností (interiéru)
  - usměrňuje a hodnotí vývoj plemene
  - registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK
  - registruje a potvrzuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat.
  - stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat, vybraných k reprodukci
  populace a podílí se na jejich výběru.
  - navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání.
  - zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK a o kvalitativních kategoriích
  zvířat, ve spolupráci s organizací určenou k vedení centrální evidence.
 • Plemenná kniha Shagya - araba je jednotná a otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno. Otevřená PK znamená, že je přístupná pro všechny chovatele Shagya - arabských koní i v budoucnosti. Není přístupný vstup koní jiných plemen a rázů s výjimkou plnokrevných arabských hřebců za podmínek, stanovených v Chovném cíli.

3. Chovná populace

K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) narození na území České republiky a zapsaní v HPK, PK, PPK Shagya - araba. Dále jedinci ze zahraničí, kteří byli v rámci plemenného cíle do plemenných knih zapsáni a odpovídají chovnému cíli Shagya - araba v ČR.

4. Chovatelské metody

Svaz naplňuje chovný cíl metodou čistokrevného chovu. Viz. „Chovný cíl“ a „Metody chovu“ ve Šlechtitelském programu.

5. Použití jiných plemen

Použití jiných plemen s výjimkou hřebců arabského plnokrevníka, kteří splňují požadavky
Chovného cíle a ŠP není možné a použití jedinců jiných chovných populací se řídí též
Šlechtitelským programem.

6. Chovatelské komise

Exteriér a interiér u hřebců a klisen včetně jejich potomstva posuzuje v duchu ustanovení Šlechtitelského programu chovatelská komise pověřená Svazem. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěrů je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Je vyloučen hlas majitele koně.

6.1. Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva

6.1.1. Komise se skládá min. ze 2 členů RPK a jednoho chovatele.
6.1.2. V komisi nemůže být chovatel ani majitel hodnocené klisny.

6.2. Chovatelská komise pro hřebce

6.2.1. Při zkouškách výkonnosti se požaduje přítomnost 3 členů RPK.
6.2.2. V komisi nemůže být chovatel ani majitel posuzovaného hřebce.
6.2.3. Komise vždy vyhotovuje písemný zápis o hodnocení koní (7.5. ŠP).

6.3. Udělení výběru hřebců přísluší Svazu chovatelů Shagya – araba, který je nositelem PK a uznaným chovatelským sdružením.

7. Plemenná kniha

7.1. PK zahrnuje:

- rejstřík chovatelů (dále jen RCH)
- plemenný registr (dále jen PR)
- připouštěcí rejstřík (dále jen PřR)

7.1.1. V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK.

7.1.2. V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK je nadále vedeno v PR. Svaz může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců, kteří nejsou v souladu se šlechtitelským programem a nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva a zhoršují jeho zdravotní stav (bod 6.2.4. ŠP).

7.1.3. V PřR jsou evidována veškerá zapouštění klisen a připouštění hřebců včetně uskutečněných inseminací.

PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie
 - Prvopis po připouštěcím období je archivován v sídle Svazu Shagya - araba
 - 1. průpis je zaslán po skončení připouštěcího období do centrální evidence. 
2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění, a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako podklad pro zápis do ÚECHK a vystavení potvrzení o původu.

7.2. PK se člení na:
- Plemenná kniha hřebců
- Plemenná kniha klisen

7.2.1. Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek, stanovených ve směrnicích Svazu, splnění ustanovení šlechtitelského programu a tohoto řádu, nařízení Rady PK, přihlášením hřebce k plemenné knize a předložením Potvrzení o původu.

7.2.2. Do PK klisen jsou zapisovány v první etapě všechny klisny příslušného plemene, které splňují podmínky Šlechtitelského programu a Chovný cíl, a jejichž majitele se přihlásí k PK. Tyto klisny musí být evidovány v rámci ÚECHK, s výjimkou těch, které jednotliví majitelé vyloučí. V další etapě jsou zapisovány průběžně jednotlivé klisny po splnění specificky daných podmínek, stanovených ve směrnicích Svazu a v Šlechtitelském programu, pokud nebyly na základě rozhodnutí chovatele z PK individuálně vyloučeny. Klisny jednou vyloučené mohou být znovu zapsány.

7.2.3. Do PK klisen se zapisují i zahraniční klisny, které se ohřebily na území České republiky včetně zapsání potomstva do PR (Plemenný registr) při splnění všech podmínek, uvedených v bodu 7.2.2. ŘPK.

7.3. PK musí obsahovat:
a) životní číslo a jméno koně
b) pořadové číslo státního registru plemeníků
c) datum narození (den, měsíc, rok)
d) plemeno a pohlaví
e) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry
f) výsledné hodnocení při zápisu do PK
g) pořadové číslo státního registru a jméno otce a identifikační číslo a jméno matky
h) jméno a adresa chovatele
i) jméno a adresa majitele - aktuální stav
j) datum zápisu do plemenné knihy
k) datum důvod vyřazení z plemenné knihy
l) u hříbat z přirozené plemenitby i z inseminace ověření původu a stanovení
    genetického typu (DNA) s uvedením laboratoře a čísla laboratorního protokolu
m) u plemenných hřebců a klisen při zápisu do PK ověření původu a stanovení
    genetického typu (DNA) s uvedením laboratoře a čísla laboratorního protokolu
n) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně

8. Vedení plemenné knihy

8.1. V rámci ČR je zřízena PK pro plemeno Shagya - arab. Nositelem PK je Svaz chovatelů Shagya - araba ČR, jenž je oprávněn k činnosti MZe ČR.

8.2. Svaz může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním jednotlivých činností spojených s vedením PK další oprávněné organizace, nebo organizaci pověřenou vedením ÚECHK.

8.3. PK plemene Shagya - arab je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.

8.4. Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro Svaz.

8.5. Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje Svaz sám nebo prostřednictvím jiné organizace na smluvním základě. Změny software je možno uskutečnit se souhlasem Svazu, přičemž zdrojové programy jsou uloženy u výše jmenovaného subjektu.

9. Rada Plemenné knihy

Pro řízení PK stanoví Svaz volbou Radu PK. Členy Rady PK navrhuje a schvaluje výroční shromáždění Svazu na dobu pěti let.

9.1. Rada PK je pěti členná. Jedním ze členů je president svazu který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření. V Radě PK se požaduje zastoupení nejméně jednoho člena s odbornou způsobilostí prokázanou osvědčením nebo jiným dokladem o absolvování odborného studia nejméně na úrovni středního odborného vzdělání nebo vysokoškolským diplomem (par. 30, zákona 130/2006 Sb.).

9.2. Rada PK stanovuje metodické a organizační postupy a zásady vedení a řízení PK a kontroluje jejich plnění. Rada má právo ze závažných důvodu pozastavit, odmítnout, zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK (bod 6.2.4. ŠP).

10. Vystavování dokladů o původu (vzor viz. Příloha)

Doklady o původu je oprávněna vystavovat a potvrzovat výhradně oprávněná organizace, která je určena k vedení PK, tj. Svaz a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo. Oficiální doklad je:

„Potvrzení o původu koně“ – toto osvědčení vydává Svaz majitelům všech mladých a dospělých koní. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku organizaci, pověřené vedením PK. U starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno jej použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí atd. Obsahuje náležitosti uvedené v § 18 vyhlášky 448/2006 Sb.

Při ověřování zjištěných původů požaduje organizace určená k vedení PK ověření původu dle genetického typu (DNA).

U hříbat z přirozené plemenitby i z inseminace je doklad o ověření původu (pomocí krevních skupin nebo stanovením genetického typu - DNA) podmínkou k vystavení „Potvrzení o původu“.

11. Charakteristika a členění Plemenné knihy

Charakteristika a členění PK je obsažena ve Šlechtitelském programu

12. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy

12.1. Plemenní hřebci výše jmenovaného plemene mohou být pouze jedinci, splňující všechna ustanovení článku 7.2.1. a ostatní podmínky pro zápis vydané Radou PK. Plemenným hřebcem může být také jedinec, který je uznán ISG / PBSh-ASI.

12.2. Plemenná kniha hřebců
Hřebci musí splňovat tyto podmínky:
        - původ musí splňovat chovný cíl podle řádu PK
        - při zápisu musí dosáhnout výslednou třídu I, tj. nejméně 7,1 bodů celkového hodnocení
        - při zápisu musí dosáhnout min. 154 cm KVH a O.hol 19,5 cm
        - musí absolvovat zkoušky výkonnosti dle podmínek stanovených Svazem (viz  příloha Zkoušky     výkonnosti hřebců)

12.2.1. Výjimku lze přiznat hřebci, a to pouze jednomu za kalendářní rok, navrženému a schválenému Radou PK z důvodu zachování potřebné krve – linie v ČR (tzv. „rodokmenový kůň“, vyznačující se vysokou rodokmenovou hodnotou - jehož využití v chovu je nezbytné - nebo výraznými znaky exteriéru či výrazně kvalitativními i kvantitativními znaky mechaniky pohybu). Ten obdrží po schválení většinou členů RPK podmíněnou licenci (oprávnění k plemenitbě) na dva roky. Z těchto důvodů může být vyjímečně zapsán hřebec bez ZV, je-li jeho zařazení nezbytné pro chov (zachování linie apod.).

12.2.2. V případě že hřebec plemene Shagya - arab bude využit v plemenitbě jiných teplokrevných plemen na základě požadavků a schválení příslušné rady PK, musí absolvovat zkoušku výkonnosti požadovanou příslušným Svazem nebo musí splňovat kritéria sportovní výkonnosti určené příslušným chovatelským nebo jezdeckým svazem.

12.3. Plemennou klisnou výše jmenovaného plemene se mohou stát pouze Shagya-arabské klisny splňující všechna ustanovení čl. 7.2.2. a Šlechtitelského programu.

12.4. Plemenná kniha klisen je členěna do 3 oddílů:

12.4.1. Hlavní plemenná kniha klisen (HPKK)
        Původ klisny musí splňovat chovný cíl podle Řádu PK
           - Její rodokmen lze ze strany otce i matky doložit výchozím původem ze
               státních a soukromých hřebčínů Rakousko - Uherska.
           - Splňuje-li ze strany matky požadavky uvedené v předchozím odstavci, může
               být jejím otcem i akceptovaný plnokrevný arabský hřebec, odpovídající
               požadavkům Chovného cíle a Šlechtitelského programu.
           - Mezinárodně uznávaným uspořádáním zůstává zastoupení max. 9
               plnokrevných arabských koní ve IV. generaci.

Dále se požaduje aby při zápisu do HPK dosáhla výsledné třídy min. I, to jest celkovéhohodnocení min. 7,1 bodů (za typ, hlavu, krk, tělo, fundament, krok a klus) a nejméně 152 cm KVH a 18,5 cm obvod holeně.

12.4.2. Plemenná kniha klisen (PKK)
Pro zápis do PK musí původ klisny splňovat stejné požadavky jako při zápisu do HPK.
Dále se požaduje aby při zápisu do PK dosáhla min. výsledné třídy II, tj z celkovéhohodnocení nejméně 6,1 bodů (čl 6.2.2. ŠP), KVH min. 150 cm, obvod holeně 18 cm.

12.4.3. Pomocná plemenná kniha klisen (PPKK)
 Zde se zapisují klisny, které splňují příslušnost k uznané rodině a akceptované linii otce.
Povoluje se vyšší podíl arabských plnokrevníků ve IV. generaci. Celkové hodnocení musí dosáhnout min. 5,1 bodů (výsl. třída III.).

12.5. Vyšší zařazení klisny v rámci PK

12.5.1. Opakované hodnocení a měření k přeřazení do vyššího oddílu plemenné knihy je možné jenom 1x na žádost a náklady majitele.

12.5.2. Do vyššího oddílu je také možné přeřazení, když nejméně 3 potomci (klisny) vykazují celkové hodnocení min. 7,1 bodů, avšak 2 z nich musí být starší 4 let.

12.5.3. Do vyššího oddílu je také možné přeřadit klisnu v případě absolvování výkonnostní zkoušky s celkovým hodnocením min. 7,1 bodů.

12.6. Odhlásit klisnu z PK musí majitel a to nejvýše 6 týdnů po změně. Vyškrtnutí v důsledku úhynu nebo nutné porážky musí majitel oznámit neprodleně. Majitel je dále povinen nahlásit jakékoli změny ÚECHK neprodleně.

12.7. Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné zprávě majitele při zachování jejího dřívějšího zapsání.

12.8. Změna majitele hřebce nebo klisny. Na základě písemného oznámení nového majitele hřebce nebo klisny se tato změna zaznamenává do PK. Svaz si k tomu může vyžádat Potvrzení o původu. Tyto změny se musí neprodleně hlásit ÚECHK.

13. Označování, identifikace a pojmenování koní

13.1. Koně jsou označování s použitím tzv. kmenových symbolů, včetně příslušnosti k plemeni (způsob bývalých rakousko - uherských vojenských hřebčínů), uvedených v příloze.

13.1.1.Všichni koně plemene Shagya - arab jsou označováni pálením symbolů do
následujících tělesných krajin:
           - levá sedlová krajina (kmenový výžeh otce a arabskou číslicí pořadové číslo
              otce v linii vedené v ČR) viz Řád výžehů.
           - pravá sedlová krajina (arabské číslice označující pořadové číslo narozeného
               hříběte po otci)
           - levé stehno (symbol označující příslušnost k plemeni)
Symboly označující příslušnost k chovateli – vlastnické výžehy – mohou být používánypouze po schválení Svazem. Podmínkou je že stádo chovatele je uznaným šlechtitelským chovem. Toto označení se umísťuje na pravém stehně.

13.1.2. V levé a pravé sedlové krajině jsou označována všechna hříbata plemene Shagya - arab pod matkou a před odstavem. Označují se i hříbata s větším podílem plné arabské krve, pokud jsou oba rodiče zapsáni v PK Shagya-araba. Tato hříbata s vyšším podílem plnokrevné arabské krve ( nad 9 plnokrevných předků ve IV. generaci) se označují výžehem plem. příslušnosti v levém stehně „sluníčkem“ bez symbolu Sh.

13.1.3. Pověřené osoby, které mají oprávnění označovat pro PK Sh-a koně výžehy podle platné legislativy jsou uvedeny v Informacích pro chovatele, vydávaných ČM společností chovatelů a.s. a Ústřední evidencí koní ČR.

13.1.4. Veškeré symboly kmenových a jiných výžehů podléhají schválení a evidenci organizaci pověřené vedením PK.

13.1.5. Evidence se vede pomocí protokolu (Registrační kniha koní) který je součástí Řádu PK (viz příloha).

13.2. Identifikace původu podle genetického typu:
        - u hřebců před výběrovým řízením
        - u klisen před zápisem do PK
        - u hříbat z přirozené plemenitby i z inseminace pro vydání Potvrzení o původu koně

13.3. Pojmenování koní.

13.3.1. U plemenných hřebců se používá název linie s označením pořadí hřebce v ČR- římskou číslicí v rámci PK Shagya-araba, dále označením CZ a může být přidáno vlastní jméno a předřazeno je (arabskou číslicí) přidělené pořadové číslo v Ústředním registru hřebců -plemeníků.

13.3.2. U klisen je pojmenování libovolné a přísluší chovateli. Po zápisu klisny do PK se klisnám přiděluje pořadové číslo (postupné pořadové číslo podle PK). s označením CZ Sh-A (např. „Celi“ CZ-Sh-A-111) a může být z důvodu zachování kontinuity s dřívějším hřebčinským chovem uváděno i jméno otce klisny s jejím pořadovým číslem v této linii (O´Bajan I – 16), toto označení odpovídá výžehům v obou sedlových krajinách, viz bod 13.1. Označování a Řád výžehů. U klisen s vyšším podílem krve nad 9 plnokrevníků ve IV. generaci se použije v dokumentaci označení CZ-A-….(+ postupné pořadové číslo podle PK). V případě, že klisna byla zapuštěna mimo území ČR (či inseminována) hřebcem akceptovaným v členských zemích PBSh-ASI / ISG, označí se v levém sedle jen linie bez čísla.

13.3.3. U hříbat je chovatel povinen oznámit jméno hříběte na hlášence po narození. Jméno je
libovolné, s přihlédnutím k zabránění duplicity.

14. Mezinárodní spolupráce

14.1. Svaz chovatelů Shagya - araba ČR byl přijat za člena mezinárodní organizace ISG ( Pure Bred Shagya – Arabian Society International ) v roce 1994 na Konferenci delegátů v rakouském Maria Lankowitz. Svaz vysílá zástupce k účasti na výroční Konference delegátů této mezinárodní organizace.

14.2. ISG předává studijní materiály a informace o stavu chovu koní plemene Shagya – arab všem členským zemím. Stav chovných koní v těchto zemích činí cca 2400 kusů.

14.3. ISG deleguje na přání předsednictva Svazu mezinárodní rozhodčí na národní přehlídky v ČR.

15. Finanční řád

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony, placené majiteli koní popř. z dotací a darů. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí řádu PK. Finanční řád stanoví Svaz dle finanční situace PK. Zásady finančního řádu a hospodaření PK schvaluje Valná hromada Svazu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Systém kontroly a dodržování řádu PK přísluší Radě PK, revizní komisi Svazu a kontrolním orgánům MZe. Rada PK rovněž zajišťuje v závažných případech kontroly chovů (zdravotní a kondiční stav chovaných koní, úroveň ustájení a pastvin, vedení plem.dokumentace ad.) a zjištěné nedostatky řeší.

16.2. Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR.

16.3. Současně s nabytím platnosti tohoto řádu se ruší platnost předchozího řádu schváleného MZe ČR dne 17. 7. 2001 ( č.j. 21684/01 – 7010 ).

16.4. Svaz chovatelů Shagya – araba ČR je povinen nejpozději do jednoho měsíce ohlásit MZe ČR veškeré změny skutečností, uvedených v rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení.

 

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat