Finanční řád plemenné knihy Shagya – araba

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy plemene Shagya - arab. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává předsednictvo Svazu na základě ustanovení čl. 15 Řádu plemenné knihy a zásad schválených Valnou hromadou.


1. Účel finančního řádu

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů, nezbytných pro vedení PK.

 


2. Předmět finanční činnosti

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:
a) Zápis a označení hříběte (registrace hříběte) 
b) Zápis klisny do PK
c) Předvýběr hřebce
d) Zápis hřebce do PK
e) Licence hřebce na příslušný rok, působícího v přirozené plemenitbě
nebo formou čerstvého nebo mraženého spermatu
f) Potvrzení o původu koně
g) Zkoušky výkonnosti (hřebce, klisny)

h) Vysavení duplikátů dokladů, změny majitele

 


3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony navrhuje a schvaluje předsednictvo Svazu podle aktuální situace a dává na vědomí Valné hromadě. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu Svazu a dávají se rovněž na vědomí Valné hromadě. Sazebník vydává, popř. prodlužuje předsednictvo Svazu. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.


 

4. Závěrečná ustanovení

FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášení předsednictvem Svazu. Jednotlivé položky mohou být vyhlašovány postupně.

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat