Šlechtitelský program plemene Shagya - arab

Shagya - arab představuje na základě čistokrevné plemenitby další rozvoj chovu arabského plemene bývalých rakousko - uherských c.k. hřebčínů Bábolna a Radovec. Od roku 1994 se prohlubuje mezinárodní spolupráce s Pure Bred Shagya – Arabian Society International - Internationale Shagya – Araber Gesellschaft (PBSh-ASI / ISG).
Využívají se společné metodiky posuzování interiéru a exteriéru, výkonnostní zkoušky, stanovení plemenné hodnoty a selekční opatření. Účelem je zabezpečit cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně celé populace (naší i světové) v požadovaném směru.

Změny, ke kterým došlo v roce 2006 novelou zákona č. 154/2000 Sb. a příslušných vyhlášek a změny evropské legislativy, uvedené v článku 1. par 1. zák. 130/2006 Sb. ( a zapracované do tohoto zákona) nevyžadují zásadní změny předkládaného šlechtitelského programu. Tyto doplňky jsou zapracovány do příslušných částí ŠP a ŘPK.

Předkládaný šlechtitelský program plemene Shagya - arab stanoví cíl a postupy šlechtění celé populace s tím, že Shagya - arab se má ve svém typu a ve své velikosti a rámci znatelně lišit od arabského plnokrevníka při dodržení všech znaků ušlechtilosti arabských koní.

Šlechtitelský program je vodítkem pro usměrňování šlechtitelského procesu u jednotlivých chovatelů. Vyšší formou je (vyskytne-li se chovatel či chov s větším počtem výrazně kvalitnějších chovných klisen) případné uznávaní šlechtitelského chovu, jehož úkolem je podchycení kvality chovaného plemene na ještě vyšší úrovni.
Šlechtitelský program je nástrojem pro zvelebení populace tohoto plemene a zachování jeho genetické rozmanitosti.

1. Současný stav

Chov plemene Shagya - arab v ČR se počal rozvíjet založením Svazu chovatelů Shagya - araba dne 29.5. 1993. Chovná populace se postupně utvářela převážně na podkladě dřívějších i současných nákupů hlavně ze Slovenské republiky (hřebčín Topoľčianky) a méně z jiných zemí ISG a domácího odchovu a zpočátku příslušelo k 13 mezinárodně uznaným zakládajícím rodinám původem z rakousko - uherských c.k. hřebčínů Bábolna a Radovec ( Radautz).

V současné době je plemeno Shagya - arab v ČR chováno na podkladě 21 rodin.

Číslo Zakládající klisna      
1. 40 LADY SARAH A 1/1 hd. 1850 Anglie, imp. 1855 Kisbér-Maďarsko
o: Faugh-a-Ballach 1841
m: klisna nar. 1844 po Pantaloon
2. 542 MAGYAR běl. 1790 Hřebčín hraběte Zsigmond Andrássy
původ klisny neznámý
3. 8 „volný chov Radovec“ běl. 1806 sedmihradská klisna
původ neznámý
4. 76 BENT EL ARAB db. běl. 1880 imp. 1885 Bábolna/Mihály Fadlallah el Hedad
o: Saklavy
m: kmen Kuhajla Ajuz
5. 190 KISS db. běl. 1887 imp.1890 Radovec
o: Meneghy
m: Gylfe
6. MILORDKA běl. 1816 Slawuta-Chrestovka/Roman Sanguszko
původ klisny neznámý
7. 370 MOLDAUERIN   1783 Moldvai – Bukovina
původ klisny neznámý
8. 97 „volný chov Radovec“ vran. 1800 c.k. hřebčín Mezöhegyes
původ klisny neznámý
9. 74 TIFLE (Tiffle) db. ryz. 1810 imp. 1816 Bábolna (Baron Fechtig)
o: plemeno Nedžed
m: kmen Hamdanie
10. KADISZA MLODA   1902 Podhajczyki-Polsko
o: Krzyszyk I 1886
m: Ulana po Shagya (Radovec)
11. 592 GRATIOSA   1803 meklenburská klisna v Mezöhegyes
původ klisny neznámý
12. 155 BARBARINO IX běl. 1822 Radovec
o: Barbarino IX běl. 1813 Radovec
m: 162 Infantados hd. 1814 Radovec
(španělský původ)
13. 163 FARIDE (Feridja) db.   1828 imp. 1836 Bábolna (major von Herbert)
původ klisny neznámý
14. 12 EN NAZIRA db. běl. 1899 v Sýrii, imp. do Borike-Jugoslávie
o: neznámý
m: 10 Hadbe ez Zeebie db 1890
15. 59 SIEBENBÜRGERIN běl. 1786 sedmihradská klisna
původ neznámý
16. 30 MARIA xx hd. 1842 Anglie imp. 1853 Piber
o: Jereed
m: Matilde po Whisker
(Daughter of Whisker) 1830
17. 60 ADJUZE db.   1876 imp. Sýrie 1885 Bábolna/velitel hřebčína
Fadlallah el Hedad/
18. 265 SIEBENBÜRGERIN   1780 sedmihradská klisna zakoupena 1783
původ neznámý
19. 216 SEMRIE db běl. 1896 imp. 1902 Bábolna
/velitel hřebčína Fadlallah el Hedad/
20. 81 KOHAILA db
/Koheila/
běl. 1891 Syrie, imp. 1885 Bábolna
/velitel hřebčína Fadlallah el Hedad/
21 759 MOLDAUERIN   1804 Bukovina – moldavská klisna
původ neznámý

 

Linie hřebců ovlivňující chov plemene Shagya-arab

SHAGYA db. běl. 1830 imp.1836 Bábolna
KOHEILAN db. běl. 1876 imp. 1885 Bábolna
SIGLAVY BAGDADY db. běl. 1895 imp. 1902 Bábolna
O´BAJAN db. vran. 1880 imp. 1885 Bábolna
GAZLAN-GAZAL db. běl. 1840 imp. 1852 Lipica
JUSSUF ox. hněd. 1869 Bábolna
DAHOMAN db. hněd. 1846 imp. 1852 Bábolna
HADBAN db. běl. 1891 imp. 1897 Bábolna
SAKLAVI I db. běl. 1886 Ruala
GAMIL EL KEBIR db. ryz. 1870 imp. 1880 Egypt
KUHAILAN AFAS db. hněd. 1930 imp. 1931 Gumniska
MERSUCH db. běl. 1898 imp. 1908 Bábolna
AMURATH ox. běl. 1829 Weil
KEMIR ox. hněd. 1905 Weil
KASR EL NIL or.ar.
(přísluší ke Gk)
hněd. 1971 imp. 1973 Topoľčianky
TOBROK or.ar.
(přísluší ke Gk)
hd. 1966 imp. 1973 Topoľčianky

Chovná oblast je vymezena územím ČR.
Chovná populace zahrnuje k roku 2007 ke 31.12. cca 601 koní, (18 plemenných hřebců, 216
chovných klisen zapsaných v PK a 367 ostatních koní).

Stavy mladých klisen a plemenných klisen podle příslušnosti k rodinám chovaných na území České republiky ke dni 31.12.2008

Ročníky mladých klisen Kategorie plemenných klisen

    Ročníky mladých
klisen
Kategorie plemenných klisen    
  Rodina 2008 2007 2006 4 - 7 leté 8 - 11 leté 12 - 16 leté 17 leté a starší Celkem
1. 40 Lady Sarah 1850 4 6 3 11 10 13 7 54
2. 542 Magyar 1790 2 2 1 4 6 8 9 32
3. 8“volný chov R.“1806 - - - - - 2 1 3
4. 76 Bent el Arab db 1880 - 1 1 3 4 2 1 12
5. 190 Kiss db 1887 - - - 1 - - - 1
6. Milordka 1816 Slawuta 3 2 5 13 9 9 7 48
7. 370 Moldauerin 1783 5 2 3 13 9 8 5 45
8. 97“volný chov R.“1800 4 1 2 7 3 3 2 22
9. 74 Tifle db 1810 1 1 - 7 1 2 3 15
10. Kadisza Mloda 1902 2 2 1 7 4 3 3 22
11. 592 Gratiosa 1803 - 3 2 - 5 3 2 15
12. 155 Barbarino IX 1822 - 1 1 17 6 10 7 42
13. 163 Faride db 1828 - - - 1 1 6 3 11
14. 12 En Nasira db 1899 - - - - 1 - - 1
15. 59 Siebenburgerin 1786 1 - - 1 - - - 2
16. 30 Maria xx 1842 - - - 1 - 1 - 2
17. 60 Adjuze db 1876 - - - 1 - - - 1
18. 265 Siebenbürgerin 1783 - - - 1 - - - 1
19. 216 Semrie db 1896 - - - -   1 - 1
20. 81 Koheila db 1881 - - - - 1 - - 1
21. 759 Moldauerin 1804 - - - - 1 - - 1
  Celkem 22 21 19 88 59 72 51 332
Pozn . rodiny 16 – 21 importovány v roce 2008 (celkem 7 klisen)

V případě importu arabské klisny nebo hřebce, kteří neodpovídají původem k vyznačeným rodinám, rozhodne RPK Svazu o posouzení a případné zařazení do další, dosud v ČR se nevyskytující rodiny.


2. Plemenné knihy

Do šlechtitelského programu jsou zahrnuti všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do následujících plemenných knih:
- Plemenná kniha hřebců (PKH)
- Hlavní plemenná kniha klisen (HPKK)
- Plemenná kniha klisen (PKK)
- Pomocná plemenná kniha klisen (PPKK)


3. Metody chovu

K dosažení požadavků daných Chovným cílem je využívána pouze čistokrevná plemenitba a použití koní jiných plemen je vyloučeno. Výjimku tvoří použití hřebce arabského plnokrevníka, který splňuje požadavky Chovného cíle a o jehož působení v chovu rozhodne RPK Svazu.
K plemenitbě ( přirozené i inseminaci ) mohou chovatelé používat výhradně hřebců – plemeníků zapsaných v Ústředním registru plemeníků ( par.15 a 19 zák.130/06 Sb).


4. Hodnocení a testování užitných vlastností

4.1. Při posuzování zevnějšku (exteriér) se především hodnotí plemenný typ, pohlavní výraz, tělesná stavba ( hlava, krk, tělo, končetiny), korektnost a pravidelnost chodů v kroku a klusu a celkový dojem koně.
4.2. Posuzování vlastností interiéru se uskutečňuje při zkouškách výkonnosti hřebců a při zápisu klisen do PK. Posuzuje se především charakter, pohotová připravenost k výkonu, jezditelnost, vytrvalost, konstituční tvrdost, skokové vlohy, vlastní výkonnost, zdraví, životnost koně.
4.3. Při posuzování a testování koní nesmí docházet k diskriminaci jedinců plemene Shagyaarab registrovaných v jiných členských státech EU ( par.7, odst.6 zák.130/06 Sb) a členských států PBSh-ASI / ISG.


5. Odhad plemenné hodnoty

Odhad plemenné hodnoty je realizován na základě hodnocení hříbat a hlavně pak klisen při zapisování do PK a zařazení do plemenitby a hřebců při zapsání do PK při jeho předvýběru a výběru. Podkladem je hodnocení zevnějšku a absolvování a výsledky zkoušek výkonnosti. U hřebců je absolvování ZV povinné s jedinou výjimkou uvedenou v bodě 12.2.1. ŘPK. U klisen jsou ZV zatím doporučené a jejich úspěšné absolvování zvyšuje jejich prestižní a hlavně chovnou hodnotu.


6. Metody selekce

6.1. Zlepšování interiéru a exteriéru chovných koní se uskutečňuje systematickým výběrem (selekcí).
6.2. Koně mohou být zapsáni do PK tehdy, budou-li zhodnocena následující kritéria.
6.2.1. Původ – při jeho posuzování musí jedinci příslušet ze strany matky k 17 mezinárodně uznaným rodinám ( viz. odst. I Šlechtitelského programu) a na straně otce k liniím akceptovaných hřebců.
6.2.2. Posuzování zevnějšku – podle bodu 4.1. Minimální kohoutková výška hůlková (KVH) 152 cm a Ohol. min. 18 cm u klisen ( HPK), a 154 cm a 19,5 cm u hřebců. Při posuzování se používá bodové hodnocení škály 1-10, a to u vybraných 7 znaků: Typ, hlava, krk, celková stavba těla, končetiny, krok a klus, jak u hřebců, tak u klisen.

Bodová stupnice používaná u nás a v členských zemích PBSh-ASI / ISG
Počet bodů Česky Anglicky Německy
10. výborně outstanding (excellent) ausgezeichnet
9. velmi dobře very good sehr gut
8. dobře good gut
7. poměrně dobře pretty good ziemlich gut
6. uspokojivě satisfactory befriedigend
5. dostatečně sufficient genügend
4. málo dostatečně insufficient mangelhaft
3. poměrně špatně rather bad ziemlich schlecht
2. špatně bad schlecht
1. velmi špatně very bad sehr schlecht

Výsledný průměr bodového hodnocení odpovídá následujícím plemenným třídám:

Třída Body
SE (super elita) 9,1 - 10
E (elita) 8,1 – 9
I. 7,1 – 8
II. 6,1 – 7
III. 5,1 – 6
IV. 4,1 – 5

Záměrem je vypracovat na základě komplexní analýzy celé populace systém lineárního popisu zevnějšku a postupně na něj přejít.

6.2.3. Posouzení vlastností – viz. 4.2.

6.2.4. U plemene Shagya-arab se obecně předpokládá nadále typický tvrdý - pevný konstituční typ arabských koní. K eliminaci dědičných vad se z chovu vylučují resp. se do chovu nezařazují jedinci se zjevně špatným zdravotním stavem a vadami exteriéru, přesahujícími akceptovatelnou míru.

6.2.5. Hřebci působící v plemenitbě, kteří prokazatelně vykazují špatný charakter, mohou být na návrh RPK z chovu vyřazeni.


7. Zkušební řád zkoušek výkonnosti

Viz. Příloha Řádu plemenné knihy


8. Způsob hodnocení koní

8.1. Hříbata před odstavem při označování se bodují 1-5

8.2. V odchovných zařízeních posuzuje 3 členná chovatelská komise 2x ročně.

8.3. Klisny při zápisu do PK hodnotí 3 členná chovatelská komise podle podmínek stanovených Řádem plemenné knihy.

8.4. Hřebce při zápisu do PK, případně po sportovní testaci hodnotí nejméně tří členná komise, složená z RPK (Řád PK 6.2.).

8.5. O každém oficiálním posouzení koně pořídí příslušná chovatelská komise písemný zápis
(přílohy).


9. Podmínky pro testační odchovná zařízení

V případě nastalých změn, směřujících k nutnosti testování a posuzování hřebečků popřípadě i klisniček za standardních podmínek, musí odchovná zařízení splňovat stanovené podmínky (bod 9.1.) a musí se uskutečňovat způsobem stanoveným ve „Způsobu hodnocení koní“ v rámci šlechtitelského programu plemene Shagya - arab.

9.1. Testační odchovny
Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem, schváleným uznaným chovatelským sdružením. Tento řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu.
Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hříbat a zajištění možnosti časného získávání informací o kvalitě plemeníků využívaných v chovu a z důvodu vyhodnocení vlastní užitkovosti odchovávaných hříbat ve srovnatelných podmínkách.
Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde se odchovává minimálně 10 hříbat jednoho ročníku.
Testační odchovna musí být vybavena minimálně:
- řádně oplocenými pastvinami s rozlohou
0,3 ha/odstávče
0,4 ha/pro ročky, dvouleté a tříleté
0,5 ha/od tří let stáří
- vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování
- pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní
- pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu
- možnost odděleného odchovu jednotlivých ročníků
- kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při ošetření drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře.
Možnost boxového ustájení s kapacitou minimálně 10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a kvalitní jezdecký personál.

Kriteria pro výběr hříbat:
a) původ
b) exteriér
c) zdravotní stav
d) mechanika pohybu

Kriteria pro odchovná zařízení:
a) zajištění volného ustájení
b) kapacita min. 30 hříbat (10 hříbat v ročníku)
c) dostatečná plocha ohrazené pastviny
d) pastevní plochy musí mít napajedla
e) smluvní zajištění kontroly zdravotního stavu

 

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat