Členství

Členem spolku může být:

Řádný člen:

fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která je majitelem alespoň jednoho koně Shagya araba zapsaného v PK (zařazená klisna, licentovaný hřebec).

Přispívající člen:

fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství.

 

  • O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Valná hromada na návrh předsednictva spolku za osobní účasti žadatele o členství ve spolku.
  • Členství vzniká dnem přijetí za člena, nikoli však dříve než po uhrazení členských příspěvků na účet spolku.
  • Členství zaniká:
  1. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  2. vystoupením člena, které se děje písemným oznámením na kontaktní adresu spolku s účinností od doručení.
  3. zánikem spolku
  4. vyloučením Valnou hromadou pro neplnění členských povinností uvedených ve stanovách nebo z jiných závažných důvodů na návrh předsednictva, po dvou písemných upozorněních v rozsahu tří měsíců.
  • Evidenci členských přihlášek vede předsednictvo spolku, stejně jako seznam členů spolku.
  • Členství ve spolku podléhá povinnosti hradit členské příspěvky.
  • Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.

Čestný člen:

Čestný člen spolku má stejná práva, jako řádní členové spolku. VH může přijmout na návrh předsednictva jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně zasloužila o dobré jméno nebo rozvoj spolku za čestného člena. VH může toto členství rovněž odejmout.


Práva a povinnosti členů

Každý člen Spolku má právo zejména:
a. podílet se na aktivitách a akcích pořádaných spolkem
b. být informován o činnosti spolku a jeho činnosti jeho orgánů
c.  obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření.

2. Řádný a čestný člen spolku má právo zejména:
a. volit orgány spolku
b. být volen do orgánů spolku
c. na poskytování služeb spolku za  sazbu dle platného sazebníku spolku pro příslušný rok se slevou
d. obdržet příspěvek schválený předsednictvem pro příslušný rok.

3. Přispívající člen spolku:
a. nemá hlasovací právo
b. nemá právo být volen do orgánů spolku
c. na poskytování služeb spolku za  sazbu dle platného sazebníku spolku pro příslušný rok se slevou
d. obdržet příspěvek schválený předsednictvem pro příslušný rok.

4.  Každý člen spolku má povinnost zejména:
a. respektovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c. řídit se závaznými rozhodnutími orgánů spolku
d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
f. dodržovat zásady plemenitby dle Řádu plemenné knihy a plemenářského zákona
g. hradit pravidelné členské poplatky ve lhůtě - nejpozději do 28. 2. kalendářního roku a to bezhotovostním převodem na účet spolku. Výše členského poplatku pro každý jednotlivý kalendářní rok podléhá rozhodnutí valné hromady. Přispívající člen hradí členský poplatek ve výši 0,5 výše příspěvku řádného člena.
h. neprodleně oznamovat předsednictvu, změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence i změny týkající se koní.
i. V případě, že člen spolku či třetí osoba bude zaměstnancem spolku nebo bude pro spolek vykonávat práci, odměna mu náležet bude a jeho vztah ke spolku se bude řídit pracovně-právními předpisy. O výši odměny rozhoduje předsednictvo spolku.

 

SEZNAM ČLENŮ ŘÁDNÝCH
SEZNAM ČLENŮ PŘISPÍVAJÍCÍCH
SEZNAM ČLENŮ ČESTNÝCH

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat