Stanovy spolku

Svaz chovatelů Shagya araba v České republice, z.s.

I.
Název a sídlo spolku

 1. Název spolku (dále jen “spolek”) zní: Svaz chovatelů Shagya araba v České republice, z.s.
 2. Sídlo spolku je: Slatiňany, 53821 Slatiňany
 3. Členská schůze na svém zasedání přijala v souladu se změnou právních předpisů zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, toto nové znění stanov spolku:

II. 
Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, samosprávný, sdružuje členy na základě společného zájmu a to chov čistokrevného koně plemene Shagya arab.
 2. Spolek je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2022, IČ 601 02 021.
 3. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
 4.  Členové spolku neručí za dluhy spolku.

III.
Program, cíle a účel spolku a jeho hlavní činnost

 1.  Účelem spolku je dobrovolně sdružovat chovatele (majitele koně) a ostatní osoby se zájmem o chov čistokrevného koně plemene Shagya arab. 
 2. Spolek:
  a) zajišťuje vedení plemenné knihy (PK) Shagya araba za účasti Ústřední evidence koní (ÚEK) Slatiňany
  b) usiluje o zachování plemene  Shagya arab v České republice
  c zajišťuje propagaci spolku a plemene
  d) podporuje prověřování výkonnosti koní ve sportu na základě vyhodnocení sportovních výsledků v jednotlivých disciplinách jezdeckého sportu ČJF
 3. K naplnění svého programu a cílů spolek:
  a) vede evidenci a označování hříbat
  b) provádí klasifikaci a zařazení klisen a hřebců do PK
  c) vede plemennou knihu, za účasti ÚEK Slatiňany, včetně databáze
  d) organizuje chovatelské přehlídky a výstavy
  e) zajišťuje hospodářské zabezpečení vlastní činnosti
  f) zajišťuje napojení spolku na ISG a chovatelské svazy ostatních evropských zemí

IV.
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být:

  A. Řádný člen:
  a) fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která je majitelem alespoň jednoho koně Shagya araba zapsaného v PK (zařazená klisna, licentovaný hřebec).
  B. Přispívající člen
  a) fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství. 
 2.  O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Valná hromada na návrh předsednictva spolku  za osobní účasti žadatele o členství ve spolku.  
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena, nikoli však dříve než po uhrazení členských příspěvků na účet spolku.
 4. Členství zaniká:
  a) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  b) vystoupením člena, které se děje písemným oznámením na kontaktní adresu spolku s účinností od doručení.
  c) zánikem spolku
  d) vyloučením Valnou hromadou pro neplnění členských povinností uvedených v těchto stanovách nebo z jiných závažných důvodů na návrh předsednictva, po dvou písemných upozorněních v rozsahu tří měsíců
 5. Evidenci členských přihlášek vede předsednictvo spolku, stejně jako seznam členů spolku. Seznam členů je veřejně přístupný na stránkách svazu. Údaje zapisované do neveřejného seznamu členů jsou uvedeny v článku VIII., bod 14 těchto stanov.
 6. Členství ve spolku podléhá povinnosti hradit členské příspěvky.
 7. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.


C. Čestný člen:
Čestný člen spolku má stejná práva, jako řádní členové spolku. VH může přijmout na návrh předsednictva jakoukoliv fyzickou osobu, která se mimořádně zasloužila o dobré jméno nebo rozvoj spolku za čestného člena. VH může toto členství rovněž odejmout.

V.
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen Spolku má právo zejména:
  a) podílet se na aktivitách a akcích pořádaných spolkem
  b) být informován o činnosti spolku a jeho činnosti jeho orgánů
  c)  obracet se na orgány spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření.
 2. Řádný a čestný člen spolku má právo zejména:
  a) volit orgány spolku
  b) být volen do orgánů spolku
  c) na poskytování služeb spolku za  sazbu dle platného sazebníku spolku pro příslušný rok se slevou
  d) obdržet příspěvek schválený předsednictvem pro příslušný rok.
 3. Přispívající člen spolku:
  a) nemá hlasovací právo
  b) nemá právo být volen do orgánů spolku
  c) na poskytování služeb spolku za  sazbu dle platného sazebníku spolku pro příslušný rok se slevou
  d) obdržet příspěvek schválený předsednictvem pro příslušný rok.
 4. Každý člen spolku má povinnost zejména:
  a) respektovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku
  b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  c) řídit se závaznými rozhodnutími orgánů spolku
  d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
  f) dodržovat zásady plemenitby dle Řádu plemenné knihy a plemenářského zákona
  g) hradit pravidelné členské poplatky ve lhůtě - nejpozději do 28. 2. kalendářního roku a to bezhotovostním převodem na účet spolku. Výše členského poplatku pro každý jednotlivý kalendářní rok podléhá rozhodnutí valné hromady. Přispívající člen hradí členský poplatek ve výši 0,5 výše příspěvku řádného člena.
  h) neprodleně oznamovat předsednictvu, změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence i změny týkající se koní.
  i) V případě, že člen spolku či třetí osoba bude zaměstnancem spolku nebo bude pro spolek vykonávat práci, odměna mu náležet bude a jeho vztah ke spolku se bude řídit pracovně-právními předpisy. O výši odměny rozhoduje předsednictvo spolku.


VI.
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a)  statutární orgán - předsednictvo
  b)  nejvyšší orgán - valná hromada (VH)
  c)  revizní komise (RK)
  d)  Rada plemenné knihy (RPK)
  e) člen orgánů spolku vykonává funkci osobně.
  f) Pokud dojde k poklesu členů voleného orgánu, je doplněn náhradníky z posledních voleb v pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě ztráty akceschopnosti orgánu jsou vyhlášeny nové volby.

VII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni řádní a čestní členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává předsednictvo spolku nejméně jednou za rok, popř. požádá-li o její svolání nejméně 1/3 členů. Předsednictvo spolku je povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 7 týdnů od písemného podání této žádosti. Písemné pozvánky musí být odeslány nejpozději 15 dní před stanoveným datem valné hromady, musí obsahovat přesné místo, datum a hodinu zahájení, program valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána poštou na adresu bydliště člena uvedenou v seznamu členů spolku. Pozvánka bude rovněž zveřejněna na webových stránkách spolku: / a to včetně dokumentů, které mají být na valné hromadě schváleny či má být projednán jejich obsah. Nesejde-li se v pozvánkou určeném termínu potřebný počet členů spolku, valná hromada se ukončí. Náhradní valná hromada se stejným programem se koná o 30 minut později ve stejný den a na stejném místě, o čemž musejí být členové spolku vyrozuměni v pozvánce na řádnou valnou hromadu spolku. Tato valná hromada je pak způsobilá se usnášet za účasti jakéhokoli počtu přítomných členů spolku.
 4. Valná hromada má tyto pravomoci:
  a) volí a odvolává orgány spolku, volba je tajná
  b) schvaluje výroční zprávu,
  c) schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý rok,
  d) schvaluje program a hlavní směry činnosti spolku pro příští období,
  e) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,
  f) rozhoduje o zrušení spolku a případném majetkovém vypořádání.
 5. Valná hromada si mimoto může vyhradit rozhodování v jakékoliv věci, která jinak náleží do pravomoci předsednictva
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.
 7. Člen spolku se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
 8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva spolku. Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů.
 9. Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny členy a orgány spolku.
 10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje alespoň jeden člen předsednictva spolku.

VIII.
Předsednictvo spolku

 1. Předsednictvo spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.
 2. Předsednictvo spolku má 5 členů.
 3. Členství v předsednictvu vzniká tajnou volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého z řádných členů spolku.
 4. Funkční období člena předsednictva spolku je pětileté.
 5. Členy předsednictva spolku mohou být pouze osoby, které jsou morálně bezúhonné.
 6. Členové předsednictva spolku mohou být voleni opakovaně. Za výkon funkce jim nenáleží odměna.
 7. Členství v předsednictvu zaniká:
  a) ukončením funkčního období
  b) úmrtím člena
  c)  vzdáním se funkce písemným oznámením předsednictvu spolku na kontaktní adresu
  d) odvoláním valnou hromadou z důvodu neplnění úkolů udělených předsednictvem, neplnění funkce, nečinnosti,  či jiných   závažných důvodů
 8. Jestliže klesne počet členů předsednictva na 4, je předsednictvo doplněno náhradníkem z volební Valné hromady. Nový člen předsednictva je jmenován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo předchozímu členu předsednictva.
 9. Členové předsednictva volí ze svého středu předsedu, tajemníka a hospodáře.  Předseda zastupuje spolek navenek, tj. samostatně jedná a samostatně podepisuje za spolek. V nepřítomnosti zastupuje předsedu tajemník nebo hospodář. Předsednictvo může vymezit rozsah oprávnění předsedy, tajemníka a hospodáře, včetně nakládání s majetkem. O svých rozhodnutích jsou povinni informovat předsednictvo nejpozději na jeho nejbližším jednání. Předsednictvo má právo zrušit pověření předsedy.
 10. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.
 11. Do působnosti předsednictva spolku náleží zejména:
  a)  koordinovat činnost spolku
  b)  svolávat valnou hromadu
  c)  zpracovávat podklady pro rozhodnutí valné hromady, včetně výroční zprávy
  d)  vést evidenci přihlášek a seznam členů
  e)  archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady, včetně zápisů ze zasedání předsednictva spolku
  f)  podávat valné hromadě návrhy na přijetí či vyloučení člena.
 12. 12.  Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 13. 13.  Předsednictvo spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze podepisuje předseda a jeden ze členů.
 14. 14.  Předsednictvo vede seznam členů spolku. Za vedení seznamu členů je odpovědný předseda předsednictva. V seznamu členů spolku u individuálních členů spolku musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště, datum vzniku a zániku členství člena ve spolku. U člena spolku právnické osoby nebo organizace musí být uvedena obchodní firma právnické osoby nebo název organice, IČ a sídlo, datum vzniku a zániku členství a údaj o tom, kdo je oprávněn k zastupování člena spolku právnické osoby nebo organizace. Předseda předsednictva je povinen umožnit nahlédnout členovi do jeho údajů v seznamu členů nebo poskytnout výpis ze seznamu členů ohledně jeho osoby, pokud o to kterýkoliv člen požádá. Náklady s tím spojené nese člen. V seznamu členů dále předseda předsednictva vyznačuje údaj o tom, zda člen spolku zaplatil členský příspěvek. Při výkonu této činnosti je předseda předsednictva odpovědný předsednictvu jako kolektivnímu statutárnímu orgánu.      
 15. 15.  Hospodář vede evidenci veškerých plateb spolku a plateb členských příspěvků. Hospodář předkládá předsednictvu čtvrtletně informaci o pohybu finančních prostředků a Valné hromadě zprávu o hospodaření za kalendářní rok a návrh rozpočtu na příští období. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky formou bezhotovostního převodu na účet spolku a to nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, za který je členský příspěvek placen. Nezaplacení členského příspěvku řádně a včas je považováno za závažné porušení stanov spolku a je důvodem pro vyloučení člena ze spolku. Hospodář předkládá předsedovi předsednictva přehled o platbách členských příspěvku a to vždy nejpozději do 30. 3. kalendářního roku.

IX
Zastupování a podepisování za spolek

 1. Při nakládání s majetkem v hodnotě do 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a při podepisování smluv s předmětem plnění do výše 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) může samostatně spolek navenek zastupovat předseda v jeho nepřítomnosti tajemník nebo hospodář a k písemnému právnímu jednání postačí podpis předsedy, tajemníka nebo hospodáře předsednictva spolku.
 2. Za spolek se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí zastupující svůj podpis.
 3. O každém takovém úkonu musí být informováno předsednictvo spolku. 

X.
Revizní komise

 1. Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem spolku. Revizní komise má tři členy. Ze svého středu volí tajnou volnou předsedu revizní komise. Funkční období revizní komise je pětileté.
 2. Do působnosti revizní komise náleží kontrola veškeré činnosti spolku a projednávání stížnosti členů.
 3. Konečné závěry a zprávy svých kontrol, spolu s návrhy nápravných opatření,
 4. předává revizní komise předsednictvu, které je povinno přijmout opatření k odstranění závadného stavu nebo jeho opakování.
 5. Revizí komise podává zprávu o kontrole hospodaření za běžný rok valné hromadě spolku 
 6. Člen RK nesmí být zároveň členem předsednictva a RPK a ani osobou blízkou člena těchto orgánů

XI.
Rada plemenné knihy

 1. Rada plemenné knihy je kolektivním orgánem spolku.
 2. Rada plemenné knihy má 5 členů.
 3. Členství v Radě plemenné knihy vzniká tajnou volbou 4 členů na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů spolku. Pátým členem RPK je předseda spolku
 4. Funkční období člena Rady plemenné knihy je pětileté.
 5. Členy Rady plemenné knihy mohou být pouze fyzické osoby a řádní členové Svazu, kteří jsou morálně bezúhonní a starší 18 let.    
 6. Členové Rady plemenné knihy spolku mohou být voleni opakovaně. Za výkon funkce jim nenáleží odměna. V případě, že člen Rady plemenné knihy či třetí osoba bude zaměstnancem spolku nebo bude pro spolek vykonávat práci, odměna mu náležet bude a jeho vztah ke spolku se bude řídit pracovně-právními předpisy. O výši odměny rozhoduje Rada plemenné knihy spolku.
 7. Členství v Radě plemenné knihy zaniká:
  a) ukončením funkčního období
  b) úmrtím člena
  c) vzdáním se funkce písemným oznámením Radě plemenné knihy na kontaktní adresu spolku
  d) odvoláním valnou hromadou z důvodu neplnění úkolů, neplnění funkce, nečinnosti, nedodržováním stanov, či jiných závažných důvodů.
  e) ukončením členství ve spolku
 8. Jestliže klesne počet členů Rady plemenné knihy na 4, je Rada plemenné knihy doplněna náhradníkem z volební schůze. Nový člen Rady plemenné knihy je jmenován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo předchozímu členu Rady plemenné knihy. 
 9. Předseda Rady plemenné knihy organizuje a řídí činnost Rady plemenné knihy. Předsedou Rady  plemenné knihy je vždy předseda předsednictva Spolku.
 10. Rada plemenné knihy se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.
 11. Činnost Rady plemenné knihy se řídí Řádem plemenné knihy, jehož schválení podléhá rozhodnutí valné hromady spolku a MZe. 
 12. Rada plemenné knihy archivuje zápisy ze zasedání Rady plemenné knihy
 13. Rada plemenné knihy je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 14. Rada plemenné knihy spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze podepisuje předseda a jeden ze členů.
 15. Rada plemenné knihy zpracovává zprávu o plnění šlechtitelského programu a to 1 x ročně vždy nejpozději k 31.12. kalendářního roku.

XII.
Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým majetkem (hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva), který lze použít pouze v souladu s těmito stanovami.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  a) členské příspěvky
  b) dary a příspěvky fyzických nebo právnických osob
  c) výnosy majetku a výnosy z činnosti
  d) dotace a prostředky grantů
  e) dědictví
 3. Hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy.
 4. Za hospodaření odpovídá předsednictvo spolku, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 5. Předsednictvu spolku odpovídá za hospodaření spolku (včetně Rady plemenné knihy) hospodář, který je povinen předkládat předsednictvu spolku podrobný přehled o pohybu finančních prostředků na účtech spolku a nakládání s finančním majetkem spolku a to čtvrtletně. Konkrétní povinnosti hospodáře a hospodaření spolku upravuje vnitřní předpis spolku.   

XIII.
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady
  b) zrušením soudem:
  - vyvíjí činnost zakázanou v § 145 NOZ
  - vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ
  - nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře
  - brání členům ze spolku vystoupit
  - z důvodu v § 172 NOZ
 2.  V případě zániku spolku proběhne jeho likvidace a s likvidačním zůstatkem bude naloženo dle platných právních předpisů.

XIV.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Změna stanov je možná písemnou formou. Do 15 dnů od jejího schválení valnou hromadou předloží předseda předsednictva spolku nebo jím písemně pověřená osoba nové znění stanov registrujícímu orgánu.
 2. V záležitostech, které tyto stanovy výslovně neupravují, se spolek řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. Tyto stanovy představují úplné znění stanov spolku.
 4. Hlasovací právo mají pouze řádní a čestní členové
 5. Členské výhody tak, jak jsou uvedeny v článku V. těchto stanov, může člen využívat pouze v případě uhrazení členských poplatků ve stanoveném termínu a po uhrazení veškerých poplatků za služby vykonávaných spolkem.
 6. Kontaktní adresa spolku – adresa uvedená v obchodním rejstříku jako sídlo spolku.

V Humpolci dne 8. 11. 2014.

Předseda předsednictva:

Člen předsednictva:             

 

 

Dokument: Příloha:
Žádost o změnu a doplnění stanov
Schválení změny v chovném cíli, šlechtitelském programu a řádu PK

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat