Několik rad nejen pro chovatelé Shagya-arabů:

Hlášení změny

Dojde-li k následujícím událostem - změna majitele koně, trvalý vývoz koně, ztráta, kastrace, úhyn nebo porážka je majitel povinen tuto skutečnost nahlásit do 5-ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V případě změn u koní plemene Shagya-arab se hlášení o změně spolu s průkazem koně zasílá na adresu: 

Osoba: Ing. Blanka Kytlicová
Adresa: Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice
Telefon: +420 605 309 132
Email: shagyaarab.org@seznam.cz

Každý chovatel, který drží koně ve vlastní stáji, nebo ve stáji v pronájmu (netýká se to tedy těch, kteří mají pouze u někoho koně ustájeného) zaregistruje na předepsaném tiskopise (Registrační lístek chovatele) u pověřené osoby všechna svá hospodářství, na kterých chová zvířata. Pověřené osoby i ostatní informace jsou zveřejněny na webu www.uek.cz.


Narození hříběte

Při zapuštění klisny licentovaným hřebcem obdrží majitel klisny od majitele hřebce zelený a modrý přípouštěcí lístek. Po narození hříběte majitel zašle do 14 dnů na adresu Ing. Blanka Kytlicová, Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice, +420 605 309 132, shagyaarab.org@seznam.cz modrý připouštěcí lístek. Na ten doplní datum narození hříběte a pohlaví. Spolu s tím zašle majitel i návrh jména pro hříbě, popř. i jméno náhradní, pokud by to první bylo již obsazené (v rámci Shagya plemene). Předejde se tak duplicitě jmen, kdy platí pravidlo – kdo obsadí jméno jako první, má na něj právo.

Mezi čtvrtým a osmým měsícem může majitel hříběte očekávat registrátora – svazem pověřený pracovník, který hříbě popíše, označí výžehem dle Řádu výžehů a zhodnotí. Dobrý chovatel je na tuto skutečnost připraven a schopen hříbě předvést. Majitel předá registrátorovi zelený připouštěcí lístek doplněný o adresu majitele a ten doplní slovní i grafický popis hříběte. Pokud má současně majitel hříběte hotový DNA test na paternitu (potvrzení rodičů) předá jej registrátorovi, popř. pošle na Ing. Blanku Kytlicovou a může do 28 dnů očekávat vystavení průkazu koně. Ten pak pověřený pracovník svazu zašle majiteli.


DNA testy

Svaz požaduje před vystavením průkazu koně potvrzení z akreditované laboratoře, že majitelem uvedení rodiče na zeleném přípouštěcím lístku jsou opravdu biologickými rodiči hříběte. Majitel si stáhne Průvodní tiskopis pro testování DNA koní, vyplní údaje a zašle spolu se vzorkem chlupů (s cibulkama) nebo se vzorkem krve do akreditované laboratoře. Laboratoř majitele písemně vyrozumí o provedení testu a po zaplacení zálohové faktury zašle majiteli protokol o ověření původu zvířete. Ten je podkladem pro vystavení průkazu koně (stačí zaslat kopii). DNA je třeba dodat nejpozději do 30.9. příslušného roku.

Se žádostmi o stanovení genetického typu a ověřování původů se můžete obracet na laboratoře:

ČMSCH a.s., Laboratoř imunogenetiky
252 09 Hradištko pod Medníkem
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Přibáňová, vedoucí laboratoře
Telefon: 257896329, 257896226 - Fax: 257740491 - e-mail: priban@cmsch.cz
www.cmsch.cz

 

GENOMIA s.r.o.

Republikánská 1218/6
312 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dajbychová
Telefon: 373 749 999 - e-mail: laborator@genomia.cz
www.facebook.com/genomia

Vzhledem k ukončení činnosti laboratoře Lamgen „Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s.“ navázal spolupráci se  soukromou akreditovanou genetickou laboratoří Genomia s.r.o. (Republikánská 6, 312 00 Plzeň), zabývající se genetickým testováním osob, zvířat a patogenů.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách laboratoře  – www.genomia.cz

Svaz je zaregistrován v klubovém programu laboratoře Genomia. Pro členy „Svazu“ laboratoř poskytne slevu 10 % na genetické testy. Podmínky pro poskytnutí slevy jsou uvedeny na http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby

Podmínkou pro získání slevy 10% slevy na genetické testy je zadání objednávky online zákazníkem a uvedení informace o členství (výběr klubu v online objednávce testu, uvedení členského čísla).

Členství budou případně ověřovat emailem přes email pro ověření členství, který je nutné uvést do tabulky = shagyaarab.org@seznam.cz.

Na slevu však neexistuje zákonný nárok. Změny jsou vyhrazeny.

V online objednávkovém formuláři si mohou zákazníci zvolit, zda chtějí poslat všechny výsledky přímo i klubu je potřeba vyplnit tuto službu a uvést email : shagyaarab.pk@seznam.cz

 


Průkaz koně

Tento doklad vydá ÚEK všem koním, a to do 28 dnů ode dne doručení zeleného připouštěcího lístku, "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR" (u koní registrovaných bez připouštěcího lístku), nebo "Hlášení o trvalém dovozu koně", pokud kůň dovezený ze třetích zemí nemá průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy ES.

Podle legislativy platné v zemích ES, je průkaz jedinečným identifikačním dokladem, který musí každého koňovitého doprovázet. V tomto dokumentu musí být kromě preventivních, diagnostických, příp. léčebných veterinárních opatření zaznamenán i status koňovitého, tzn., zda je, či není určen pro lidskou spotřebu. V případě, že je určen pro vstup do potravinového řetězce, je nutné, aby v průkaze byla zaznamenána stanovená léčba léčivy. Nově je jeho pevnou součástí potvrzení o původu koně.

Při ztrátě průkazu majitel nahlásí tuto skutečnost ÚEK a ta vydá do 5 dnů duplikát, kromě případů, kdy byl průkaz vydán zahraniční chovatelskou organizací. V těchto případech je nutné žádat o vystavení duplikátu organizaci, která vydala originál. Žádost o duplikát musí být písemná a vždy musí být uveden důvod, proč se o duplikát žádá. Při prodeji koně musí být průkaz předán novému majiteli společně s koněm - bez průkazu se koně nesmí přemísťovat. Pokud už dojde k tomu, že o duplikát žádá nový majitel koně, musí být k žádosti přiloženo písemné vyjádření předchozího majitele - důvod, proč průkaz nebyl předán novému majiteli společně s koněm.


Průkaz koně - hříběte

Pokud jde o plemenné koně, narozené v ČR a zapsané v PK v zahraničí, lze do doby, než bude vystaveno oficiální potvrzení o původu, příp. průkaz koně, vydat tzv. průkaz koně - hříběte. S tímto průkazem se mohou hříbata přemísťovat od odstavu do stáří 18 měsíců. Tiskopis vydá ÚE na požádání chovatele. Registrace v ÚE je provedena po obdržení dokladů ze zahraničí. Slovní a grafický popis si chovatel zajistí u osoby provádějící registraci a označování koní.


Zápis klisny do PK (plemenné knihy)

Na doporučení Rady plemenné knihy plemene Shagya-arab v ČR by měly být klisny plemene Shagya-arab zapisovány do PK ve čtvrtém roce stáří. Nic však nebrání zápisu klisny v pozdějším věku. Pokud chce však majitel klisnu připustit, musí být klisna zapsána před vlastním připouštěním v plemenné knize.

Klisnu je možno zapsat 1: na výstavě nebo svodu klisen 2: na místě u chovatele. První varianta je z chovatelského hlediska podstatně výhodnější. Pro majitele je snížen poplatek za zápis a hodnotící komise má porovnání celé kolekce klisen, které se zapisují v tentýž den, na stejném místě a jejich hodnocení může být proto objektivnější.

Pokud majitel chce zapsat klisnu, zašle na adresu svazu (případně na člena RPK) Žádost o zápis klisny do PK. Klisnu zhodnotí min. 2 členové Rady plemenné knihy a jeden zástupce chovatelů. Ten nesmí však být ani majitelem ani chovatelem zapisované klisny. Na základě hodnocení je svazem vystaven Výpis z plemenné knihy Shagya-araba a po zaplacení tento dokument zaslán majiteli.

Podrobnější informace o zapisování klisen jsou uvedeny v dokumentu Řád plemenné knihy.


Zápis hřebce do PK

Pokud chovatel (majitel) usoudí, že jeho hřebec je po stránce exteriéru, původu, mechaniky pohybu a charakteru, případně sportovní výkonnosti, natolik hodnotný, že by mohl být plemenným hřebcem, požádá Radu plemenné knihy o předvýběr hřebce. Zpravidla se tak děje ve věku 4-5ti let stáří hřebce u majitele nebo na výstavě.

Pokud RPK udělí hřebci předvýběr, může majitel pomýšlet na zařazení svého hřebce do chovu. Než však bude hřebec vybrán, musí dle Řádu plemenné knihy absolvovat zkoušku výkonnosti nebo dosáhnout předepsané výkonnosti v některé z jezdeckých disciplín.

Podrobnější informace o předvýběru, výkonnosti a výběru hřebce do chovu jsou uvedeny v Řádu plemenné knihy.


Veterinární informace

Koně musí být během transportu a při konání závodů, výstav nebo jiných akcí doprovázení průkazem koně. Ten vydává chovatelské sdružení – Svaz chovatelů koní plemene Shagya- arab v ČR.z.s..

Je dobrým zvykem zodpovědného chovatele mít koně v imunitě proti influenze (chřipce) koní. Při účasti na veřejné akci (svodu) koní se však imunita proti koňské chřipce stává podmínkou. Ke každému koni musí být při přejímce předložen průkaz koně, kde je uvedeno, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem příslušné vakcíny a je v imunitě proti influenze  (chřipce koní /ne starší než 1 rok) . Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu. Navíc musí mít kůň negativní vyšetření na infekční anemii koní  (zajistí ošetřující veterinář). Kůň od 12 měsíců stáří musí být laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anémii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. Všeobecně doporučováno je rovněž očkování proti tetanu.

Ostatní veterinární podmínky najdou zájemci na stránkách cjf.cz nebo na svscr.cz

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat